Festyn Strażacki Szczepimy się z OSP w dniu 17.10.2021

#SzczepimySię z OSP: wytyczne

Zaszczepienie jak największej części społeczeństwa przeciw COVID-19 jest jednym z najważniejszych środków do przezwyciężenia pandemii wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Aby podnieść poziom zaszczepienia mieszkańców Polski, szczególnie na obszarach wiejskich i w mniejszych miejscowościach, Narodowy Program Szczepień został poszerzony o inicjatywę #SzczepimySię z OSP.

Program został opracowany dzięki współpracy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Zdrowia.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU #SZCZEPIMYSIĘ Z OSP

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) mogą uzyskać środki finansowe za aktywną pomoc w przeprowadzeniu szczepień przeciw COVID-19. Program #SzczepimySię z OSP składa się z 3 części:

 • Premia na Start: 3 tys. zł dla jednostki OSP za pomoc w wykonaniu 50 szczepień pierwszą dawką.
 • Premia za Szczepienia OSP: 20 lub 40 zł (w zależności od wieku zaszczepionej osoby) dla OSP za pomoc w zaszczepieniu każdej kolejnej osoby.
 • Konkurs OSP na Medal #SzczepimySię: ogólnopolski konkurs na 300 najlepszych jednostek OSP według liczby zrealizowanych szczepień.

W ramach programu #SzczepimySię z OSP, jednostka OSP pomaga w wykonywaniu szczepienia, jeżeli realizuje minimum 1 z poniższych 3 działań:

 • jednostka OSP organizuje i przeprowadza transport personelu medycznego wykonującego szczepienie do miejsca zamieszkania pacjenta,
 • jednostka OSP organizuje i przeprowadza transport pacjenta do punktu szczepień (lub innego miejsca wykonywania szczepienia),
 • szczepienia przeprowadzane są w Tymczasowym Punkcie Szczepień zorganizowanym i współprowadzonym przez jednostkę OSP.

UDZIAŁ W PROGRAMIE #SZCZEPIMYSIĘ Z OSP

Aby wziąć udział w programie #SzczepimySię z OSP, jednostka OSP musi spełnić 2 niezbędne warunki formalne.

Warunek 1: podpisanie umowy z punktem szczepień / Mobilną Jednostką Szczepień

Jednostka OSP podpisuje umowę o współpracy z wybranym istniejącym punktem szczepień lub Mobilną Jednostką Szczepień (MJS). Zostały przygotowane wzory 2 rodzajów umów, w zależności od zakresu współpracy (możliwe jest podpisanie obu):

 • Dowóz personelu medycznego do domu pacjenta i/lub dowóz pacjentów do punktu szczepień[1].
 • Współpraca nad utworzeniem i prowadzeniem Tymczasowego Punktu Szczepień (więcej szczegółów poniżej)[2].

Warunek 2: zgłoszenie podpisanej umowy

Jednostka OSP musi zgłosić podpisanie umowy do właściwej terytorialnie komendy powiatowej / miejskiej Państwowej Straży Pożarnej do 5 dni roboczych od dnia jej podpisania. Umowa może być podpisana z więcej niż jednym punktem szczepień lub Mobilną Jednostką Szczepień.

Uwaga! Zawarcie umowy nie powoduje powstania zobowiązań finansowych pomiędzy punktem szczepień (lub MJS) i jednostką OSP. Za każde poprawnie wykonane szczepienie punkt szczepień otrzymuje finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednostka OSP otrzymuje z kolei dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które jest wypłacane przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej za spełnienie kryteriów programu #SzczepimySię z OSP.

Raportowanie liczby wykonanych szczepień

Liczba osób zaszczepionych przy pomocy jednostki OSP obliczana jest przez Centrum e-Zdrowia na podstawie wystawionych e-kart szczepień.

Personel medyczny wykonujący szczepienia we współpracy z OSP powinien umieścić w e-karcie szczepień pacjenta numer SWD jednostki OSP w polu “Informacje dodatkowe” (dokładna instrukcja znajduje się w załączniku). Na tej podstawie Centrum e-Zdrowia obliczy liczbę osób zaszczepionych przy pomocy jednostki OSP.

Uwaga! Numer SWD jednostki OSP może wpisać do e-karty szczepień tylko punkt szczepień (lub Mobilna Jednostka Szczepień) mający podpisaną umowę z jednostką OSP i tylko w trakcie trwania tej umowy.

Transport pacjentów i personelu: zadania OSP

Jedną z form uczestnictwa w programie #SzczepimySię z OSP jest pomoc jednostek OSP w wykonywaniu szczepień poprzez zapewnienie transportu pacjentów i/lub kadry medycznej wykonującej szczepienia.

Rolą OSP przy organizacji transportu do domu pacjenta lub do miejsca wykonywania szczepień jest m.in.:

 • Zapewnienie środka transportu (wraz z kierowcą) dla personelu medycznego i szczepionek lub pacjenta (dowóz w obie strony).
 • Pomoc w opiece nad pacjentem w trakcie i po szczepieniu.
 • Opcjonalnie: kontakt z pacjentem w celu indywidualnego umówienia terminu i miejsca szczepienia.

Tworzenie Tymczasowych Punktów Szczepień

Jednostka OSP może, przy współpracy z istniejącym punktem szczepień i/lub Mobilną Jednostką Szczepień (MJS), utworzyć i prowadzić Tymczasowy Punkt Szczepień, który powinien spełniać podstawowe wymogi sanitarne i bezpieczeństwa określone w dokumencie:

 • Plenerowe Punkty Szczepień lub
 • Minimalne wymogi dla punktów szczepień usytuowanych poza podmiotami leczniczymi, w których odbywać się będą masowe szczepienia.

Ww. dokumenty znajdują się na stronie gov.pl/szczepimysie/osp.

Rolą jednostki OSP w tworzeniu Tymczasowego Punktu Szczepień byłoby m.in.:

 • Wskazanie lokalizacji Tymczasowego Punktu Szczepień (tak aby spełnione zostały podstawowe wymogi bezpieczeństwa).

Uwaga! Tymczasowy Punkt Szczepień nie może znajdować się w tej samej lokalizacji co istniejący punkt szczepień.

 • Odpowiednie przygotowanie Tymczasowego Punktu Szczepień poprzez zapewnienie m.in.:
  • wymaganego sprzętu biurowego dla personelu medycznego,
  • dostępu do prądu, Internetu, toalety i umywalki,
  • odpowiedniego oznaczenia wizualnego punktu szczepień (wzory oznaczeń punktu szczepień dostępne są na stronie gov.pl/szczepimysie/osp),
  • opcjonalnie: zapewnienie urządzeń chłodniczych i personelu wspierającego obsługę administracyjną.

Do zadań punktu szczepień lub MJS należałoby m.in.:

 • Zorganizowanie kadry medycznej wykonującej szczepienia i niezbędnego wyposażenia medycznego.
 • Zamawianie i przechowywanie szczepionek przeciw COVID-19.
 • Przeprowadzanie kwalifikacji i szczepień, łącznie z wypełnianiem, wydawaniem i przechowywaniem niezbędnej dokumentacji medycznej zaszczepionych osób.
 • Odpowiednie wypełnianie e-kart szczepień, łącznie z wpisaniem numeru SWD jednostki OSP w polu “Informacje dodatkowe”.
 • Utylizacja odpadów medycznych.
 • Rozliczanie szczepień z Narodowego Funduszu Zdrowia: za każde poprawnie wykonane szczepienie punkt szczepień otrzymuje 61,24 zł z NFZ.

Zgłoszenie Tymczasowego Punktu Szczepień: jednostka OSP powinna zgłosić utworzenie Tymczasowego Punktu Szczepień do właściwej terytorialnie komendy powiatowej / miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Rekomendowaną szczepionką w Tymczasowych Punktach Szczepień jest COVID-19 Vaccine Janssen (jednodawkowa). Pacjentom zaszczepionym pierwszą dawką szczepionki dwudawkowej należy zapewnić możliwość szczepienia drugą dawką w tym samym miejscu lub dowóz do innego punktu szczepień w okolicy, chyba że pacjent wyrazi zgodę na samodzielne znalezienie miejsca podania drugiej dawki.

Uwaga! Utworzenie Tymczasowego Punktu Szczepień musi zaakceptować Narodowy Fundusz Zdrowia. Jednostka OSP, za pośrednictwem komendy powiatowej / miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, wysyła drogą mailową do oddziału wojewódzkiego NFZ formularz zgłoszeniowy z podaniem o pozwolenie na utworzenie nowego punktu. Formularz i adresy mailowe do OW NFZ znajdują się w załączeniu.

Rozliczenie i przeznaczenie otrzymanych środków finansowych

Środki finansowe za spełnienie kryteriów Programu #SzczepimySię z OSP przekazywane są jednostkom OSP przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej (KGPSP) w formie dofinansowania. Rozliczenie środków dokonywane jest na podstawie zapisów umowy podpisanej pomiędzy KGPSP i jednostką OSP.

Rozliczenie środków finansowych w ramach #SzczepimySię z OSP odbywa się w 4 krokach:

 1. Podpisanie umowy o dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
 2. Wydanie otrzymanych środków przez jednostkę OSP w terminie do dnia 30 września 2022 r.
 3. Złożenie sprawozdania z wykonania zadania w terminie do dnia 31 października 2022 r. – w trybie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt 1.
 4. Zatwierdzenie sprawozdania przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w zakresie rzeczowym i finansowym do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uwaga! Umowa z KGSP powinna zostać podpisana przez jednostkę OSP w przeciągu 14 dni od zaszczepienia 50 osób pierwszą dawką.

Przeznaczenie nagród: jednostka OSP może przeznaczyć otrzymane środki na poniżej wskazane cele:

 1. Zakup oraz naprawę (serwis, przeglądy techniczne) pojazdów pożarniczych i sprzętu ratowniczego.
 2. Zakup sprzętu wykorzystywanego w remizach/strażnicach OSP do zabezpieczenia długotrwałych akcji ratowniczych.
 3. Remont lub modernizację remiz/strażnic OSP.

PREMIA NA START – SZCZEGÓŁY

Aby otrzymać 3 tys. zł w ramach Premii na Start, jednostka OSP musi udzielić wsparcia w zaszczepieniu minimum 50 osób pierwszą dawką, realizując przynajmniej 1 z 3 wspomnianych wcześniej działań (dowóz pacjenta na miejsce szczepienia / dowóz personelu medycznego do domu pacjenta / zaszczepienie pacjenta w Tymczasowym Punkcie Szczepień).

Sposób obliczania liczby zaszczepionych: Centrum e-Zdrowia przekazuje informację do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej o liczbie osób zaszczepionych przy pomocy danej jednostki OSP (pierwszą dawką).

Uwaga! Po zaszczepieniu 50 osób pierwszą dawką jednostka OSP będzie miała 14 dni na podpisanie umowy z KGPSP. W umowie znajdą się szczegółowe warunki i terminy przekazywania środków w ramach Programu #SzczepimySię z OSP.

PREMIA ZA SZCZEPIENIA OSP

Premię za Szczepienia OSP mogą uzyskać wszystkie jednostki OSP uczestniczące w programie #SzczepimySię z OSP, przy pomocy których zostanie zaszczepionych minimum 50 osób pierwszą dawką.

Środki finansowe przysługują za każde zrealizowane szczepienie (zarówno pierwszą dawką, jak i drugą dawką w przypadku szczepionek dwudawkowych), poza pierwszymi 50 szczepieniami pierwszą dawką (za które wypłacana jest Premia na Start).

Wartość Premii za Szczepienia OSP zależy od wieku zaszczepionej osoby:

 • 40 zł za wykonanie szczepienia dla osoby urodzonej przed rokiem 1962.
 • 20 zł za wykonanie szczepienia dla osoby urodzonej nie wcześniej niż w 1962 r.

Uwaga! Premia za szczepienia przysługuje do wyczerpania puli środków w wysokości 40 mln zł (kolejność przyznawania: wg daty raportowania e-kart szczepień z numerem SWD jednostki OSP).

KONKURS OSP NA MEDAL #SZCZEPIMYSIĘ

Jednostki OSP biorące udział w programie #SzczepimySię mogą wygrać atrakcyjne nagrody finansowe – w całej Polsce zostanie wyłonionych nawet 300 laureatów.

Najważniejsze informacje o Konkursie

 • Sposób wyłonienia laureatów: według liczby punktów za osoby zaszczepione przy pomocy jednostek OSP w ramach programu #SzczepimySię z OSP. Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
  • 2 punkty za wykonanie szczepienia dla osoby urodzonej przed rokiem 1962.
  • 1 punkt za wykonanie szczepienia dla osoby urodzonej nie wcześniej niż w 1962 r.

Uwaga! Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zaszczepienie minimum 50 osób pierwszą dawką oraz uzyskanie minimum 100 punktów przez jednostkę OSP.

 • Czas trwania konkursu: do 31 października 2021 r. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w listopadzie 2021 r., po przygotowaniu ostatecznego rankingu jednostek OSP przez Centrum e-Zdrowia.

Wysokość nagród

Do wygrania w ramach konkursu są atrakcyjne nagrody finansowe, przedstawione w poniższej tabeli:

Miejsce 1. 2.-3. 4.-10. 11.-100. 101.-300.
Nagroda [zł] 1 mln 250 tys. 100 tys. 20 tys. 5 tys.
Minimalna liczba punktów 1000 500 500 100 100

Aby wygrać określoną nagrodę pieniężną za swoje miejsce w rankingu, jednostka OSP musi zdobyć minimalną wymaganą liczbę punktów. W przeciwnym wypadku jednostka otrzymuje nagrodę za najwyższe możliwe miejsce, dla którego udało się osiągnąć minimalną liczbę punktów.

Publikacja rankingów jednostek OSP według liczby szczepień

Na stronie internetowej gov.pl/szczepimysie/osp będą publikowane rankingi z najlepszymijednostkami OSP według liczby zdobytych punktów. Aktualizacja wyników będzie następowała co tydzień we współpracy z Centrum e-Zdrowia.

ZACHĘCAMY WSZYSTKIE JEDNOSTKI OSP DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROGRAMIE #SZCZEPIMYSIĘ Z OSP!